Friend Zone

เพื่อน คือ
ความสบายใจ + ความจริงใจ

เพื่อน คือ
คนที่พร้อมสนุกและเศร้ากับเราได้ทุกเรื่อง

เพื่อน คือ
คนที่แบ่งปันได้ทุกความรู้สึก

เพื่อน คือ
คนที่เติมสีสันให้ชีวิตเราได้เสมอ

เพื่อน คือ
คนที่มองตาก็รู้ใจ